AUDYT I DORADZTWO EUROPEJSKIE
 
O firmie
Zesp� ekspert�w
Oferta
Nasi Klienci
Kontaktstat4u

Firma Audyt i Doradztwo Europejskie (AID) powsta�a w odpowiedzi na istniej�ce potrzeby licznej grupy firm oraz instytucji publicznych w zakresie pomocy w aplikowaniu, zarz�dzaniu oraz rozliczaniu projekt�w finansowanych ze �rodk�w UE oraz innej bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Proces aplikowania o dotacje unijne jest wieloetapowy i niezwykle skomplikowany, dlatego te� oferujemy Pa�stwu mo�liwo�� skorzystania z naszej wiedzy i do�wiadczenia, kt�re zdobyli�my w trakcie wieloletniej codziennej pracy w realizacji projekt�w finansowanych z funduszy UE oraz innej bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Znacz�ca ilo�� potencjalnych Beneficjent�w zainteresowanych pozyskaniem wsparcia oferowanego w ramach funduszy strukturalnych lub innych dost�pnych �r�de� napotyka szereg trudno�ci w efektywnym pozyskiwaniu tych �rodk�w, a nast�pnie w ich prawid�owym rozliczeniu. Powodem s� skomplikowane procedury aplikacyjne oraz problemy w skutecznym zarz�dzaniu projektem.

Firma Audyt i Doradztwo Europejskie powsta�a w celu pomocy w�a�nie takim podmiotom. Dzi�ki zebranej wiedzy oraz do�wiadczeniu popartemu licznymi zrealizowanymi przez nas projektami oferujemy Pa�stwu rzeteln� pomoc w staraniach o dotacje unijne oraz w zarz�dzaniu prowadzonych przedsi�wzi�� i ich prawid�owym rozliczeniu.

Misj� AID jest dostarczanie Klientom profesjonalnych us�ug przynosz�cych d�ugofalowe pozytywne efekty